صفحه اصلی اختصاصی منصور حقیقت پور ؛ چهار دهه جنایت و صدور تروریست