صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح بدنبال ترک خوردن پل تازه افتتاح شده آذربایجان اورمیه ؛ شورای تامین اعلام وضعیت فوق العاده کرد