صفحه اصلی حقوق بشر ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون ﺗﻮﻳﻴﺘﺮ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﻋﺘﺮاﺿﻲ راه اﻧﺪاﺧﺖ