صفحه اصلی حقوق بشر یکی از فرماندهان ارشد سپاه در نامه به رهبری تئوری جنگ روانی و سرکوب را ترسیم می نماید