صفحه اصلی حقوق بشر یک زندانی سیاسی پس از ۴ سال حبس به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد