صفحه اصلی نیروهای سپاه گيتس: ايران گروههای عراقی در حال جنگ با آمريکا را مسلح می کند