صفحه اصلی حقوق بشر گزارش تكان دهنده :برهنه كردن دانشجويان دختر دستگير شده براي بازرسي