صفحه اصلی دسته‌بندی نشده کمپین بین المللی حقوق بشر: تشویق خشونت در مجلس اوباشگری است