صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح چپاولی به نام منطقه آزاد اروند و به دست قرارگاه خاتم سپاه