صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح چمران بخاطر این نامه سرزنش آمیز به خمینی کشته شد!