صفحه اصلی ایرانی‌ها از مجاهدین خلق متنفرند. این گروه از نخستین متحدان آیت‌الله خمینی بود‌ـ GENT SHKULLAKU / AFP