صفحه اصلی حقوق بشر پول رفتن به زندان و ملاقات پسرم را ندارم، کاش تلفن وصل بود