صفحه اصلی حقوق بشر پليس فتا يک فعال سياسی را بازداشت کرد