صفحه اصلی دسته‌بندی نشده پرداخت قسط500میلیاردی خریدمخابرات ازمحل درآمداین شركت؟