صفحه اصلی حقوق بشر پدر حامد روحی نژاد: اگر این عدالت است، پس بی عدالتی کجاست؟