صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وقتی‌ که ملتي از لباس ترس بیرون آمد، چشم‌هایش را باز می‌‌کند، می‌ بیند آنی را که خیال می‌‌کرد ابر قدرت است این است؟!