صفحه اصلی حقوق بشر وعده به زندانيان عادي محكوم به اعدام در قبال از پاي در آوردن زندانيان سياسي 8