صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وضعیت وخیم روانی، و انتقال ابوالفضل طبرزدی به بیمارستانی خارج از زندان