صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وضعیت نگران کننده جسمی سه زندانى سیاسى :ابوالفضل قدیانى،حسین رونقى ملکى، معصوم فردیس