صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وضعيت جسمي زنداني سياسي محکوم به اعدام آقاي محمد علي حاج آقايي رو به وخامت ميرود