صفحه اصلی دسته‌بندی نشده وزیر دادگستری نروژ ایران را به انجام اعمال تروریستی متهم کرد