صفحه اصلی دسته‌بندی نشده همکاری با بیگانگان، تبعات ورود نظامیان به اقتصاد