صفحه اصلی دسته‌بندی نشده همه منتظر یک جرقه هستند, روزخشم ايران نزديك تر از هرزمان ديگريست