صفحه اصلی مجتبی خامنه‌ای (راست) به‌همراه قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شدهٔ نیروی قدس سپاه حدود سال ۱۳۹۸. [فارس]