صفحه اصلی حقوق بشر هرانا؛ یک شهروند بهایی از حق تحصیل در دانشگاه شیراز محروم شد