صفحه اصلی حقوق بشر هرانا؛ محمد مصطفایی به صورت غیابی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد