صفحه اصلی حقوق بشر هرانا؛ دادگاه لاله حسن پور، فعال حقوق بشر برگزار شد