صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هرانا؛ آسیب جسمی یک زندانی سیاسی تحت شکنجه در قروه