صفحه اصلی حقوق بشر هراس از هرگونه نماد سبزرنگ / حضور خودروهای نظامی ضدگلوله در خیابان‌ها