صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هدف سپاه، از چنبره زدن بر منابع مالی، نابود کردن اقتصاد آزاد است