صفحه اصلی دسته‌بندی نشده هاشم خواستار مسن ترین زندانی سیاسی مشهد با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شده است