صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح نقدی در توجیه منع مشارکت زنان در کابینه روحانی: مسائل مدیریتی را نباید جنسیتی کرد