صفحه اصلی دسته‌بندی نشده ندای الله اکبر و مرگ بر دیکتــــاتور، در شامگاه استقبال از ٢٢ خــــرداد