صفحه اصلی دسته‌بندی نشده نامه محمدرضا خاتمی بهحسن نصرالله:نمی توان مدعی مبارزه با رژيم صهيونيستی بود و از اين همه ظلم ..تبری نجست