صفحه اصلی حقوق بشر نامه حسین خضری، زندانی محکوم به اعدام، به سازمانهای حقوق بشری