صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح مین ها در غرب و جنوب کشور همچنان قربانی می گیرند؛ در سال ۱۴۰۰ ۴۴ غیرنظامی در کردستان قربانی انفجار مین شدند