صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی مولوی عبدالحمید: کشته‌ شدن مهسا به خاطر پوشش دردآور بود، امروز ایرانی از هر تبار و قوم بیدار و متحد شده است