صفحه اصلی حقوق بشر موسی ساکت، مسوول شعبه آذربایجان شرقی سازمان ادوار تحکیم وحدت آزاد شد