صفحه اصلی حقوق بشر من به تمام ایرانیان می گویم که از ما مصریان یاد بگیرید و ما هم از شما یاد گرفتیم