صفحه اصلی حقوق بشر منتجب نیا: شخصی که به من حمله کرد و فحش های ناموسی داد از جایی دستور می‌گرفت