صفحه اصلی حقوق بشر ممنوعیت تماس تلفنی برای ضیاء نبوی، زندانی سیاسی