صفحه اصلی حقوق بشر مقداد اصغرپور، دانشجوی کارشناسی ارشد، به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد