صفحه اصلی این نخستین سفر یک مقام وزارت دفاع ایران به افغانستان پس از سقوط دولت قبلی است‌ــ وزارت دفاع طالبان