صفحه اصلی حقوق بشر مشاور موسوی: «رفع بازداشت خانگی موسوی و کروبی، خواسته جنبش سبز است»