صفحه اصلی در این عکس مربوط به ۱۸ فروردین، یکی از خیابان‌های شهر مرزی البوکمال در سوریه دیده می‌شود. [حساب شب‌های فرات در فیس‌بوک]