صفحه اصلی ارتش سایبری مدیرانی از شهرداری تهران یک ماه قبل از حمله سایبری، از آن مطلع بودند