صفحه اصلی حقوق بشر مخالفت با مرخصی و ملاقات حضوری علی جمالی با خانواده اش