صفحه اصلی دسته‌بندی نشده محکومیت یک فعال حقوق بشر در سوریه به ۱۸ ماه زندان به دلیل انتقاد از نقض حقوق‌بشر در ایران