صفحه اصلی حقوق بشر محکومیت سمیه فرید، فعال حقوق زنان، به دوسال حبس تعزیری