صفحه اصلی حقوق بشر محکومیت ابوالفضل قدیانی به یک سال حبس تعزیری و یک میلیون ریال جریمه نقدی